Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

21 – 27 Kwiecień 2019

 NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

Na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory świąteczne z nowenną do Miłosierdzia Bożego.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” o mało znanym obliczu Jerozolimy – miasta, w którym umarł i zmartwychwstał Chrystus. Ponadto: o tym, jakie jest ciało Jezusa i jakie będą nasze ciała po zmartwychwstaniu oraz: jak nie nudzić się na Mszy świętej i kochać Kościół.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: O zwyczajach wielkanocnych; rozważania i refleksje dotyczące faktu Zmartwychwstania Jezusa, a także kolorowe zdjęcia z udzielenia Sakramentu Bierzmowania i „Abrahama” ks. wikarego. Aktualny numer Gazetki liczy 24 strony, w kolorze, jest w cenie 4,10 zł.

W tygodniu

JUTRO DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować tak jak w każdą niedzielę: o 7.00, 9.00, 11.00 i 16.00. Na mszy świętej o godz. 16.00 udzielimy Sakramentu Chrztu Świętego. Zapraszamy także do udziału w nieszporach świątecznych odprawionych o godz. 15.30. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach wspieramy modlitwą i składamy ofiary na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

TRWA NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. W I i II Święto Nowennę odmówimy w ramach nabożeństwa popołudniowego; w tygodniu po mszy św. wieczorem; za wyjątkiem środy – wówczas koronkę odmówimy po mszy św. porannej. Wspólną modlitwą będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.

W ŚRODĘ WIELKANOCNĄ ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ PARAFII KONWENT WIELKANOCNY, czyli spotkanie wszystkich kapłanów dekanatu Jastrzębie-Zdrój przy stole Eucharystycznym. Uroczysta Msza święta odprawiona zostanie o godz. 17.00. Do udziału w tej Mszy świętej zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Parafian: dzieci, młodzież, dorosłych. Niech swą obecność zaznaczą wszystkie poczty sztandarowe, panie w strojach regionalnych i cała Służba Liturgiczna. Zapraszam do uczestnictwa wszystkie Grupy parafialne. Zapraszam scholę.

W piątek Oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; cała bowiem Oktawa Wielkanocy ma rangę uroczystości.

W PIĄTEK O 18.00 ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA DLA DZIECI KLAS TRZECICH.

W sobotę o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym czasie okazja do spowiedzi św.); o 16.45 Nabożeństwo.

W SOBOTĘ PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ ODBĘDZIE SIĘ WIELKANOCNE SPOTKANIE RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA NA PROBOSTWIE.

Przyszłą niedzielę, II wielkanocną, obchodzimy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego; odbędzie się wówczas liczenie wiernych; rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.

Koleta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Caritas archidiecezji.

Inne Ogłoszenia

 

Ogłoszenie
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dla każdego obywatela.
W Polsce nadal duża grupa obywateli nie ma dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Aby umożliwić skorzystanie z porady prawnej szerszemu gronu obywateli przeprowadzona została, z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, nowelizacja Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Nowe regulacje pozwalają jeszcze skuteczniej walczyć z tzw. wykluczeniem prawnym – zjawiskiem godzącym
w fundamentalne zasady konstytucji, takiej jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa.
Beneficjantami takiej pomocy mogą być obecnie nie tylko osoby o najniższej kondycji materialnej, szczególnie ciężko potraktowane przez los, ale również osoby
o ustabilizowanej dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty. Więcej informacji o miejscach można uzyskać w urzędzie gminy
i starostwie.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast od 25 maja br. obowiązują przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którymi możemy mieć do czynienia, przychodząc do kancelarii parafialnej, załatwiając potrzebne dokumenty kościelne. Poniższe dane pochodzą z: „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku”.

Czy jest konieczna zgoda osób korzystających z posług religijnych, duszpasterskich, charytatywnych, administracyjnych i sądowych a gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wypełniania tych posług?
1) Zgoda taka nie jest wymagana, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
2) Każda osoba, także niekatolik, zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, winna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym.
3) Zgoda jest konieczna, gdy dane mają być przetwarzane w innym celu niż wyżej wskazane.

Jakie dane można gromadzić, przechowywać i przetwarzać?
W Kościele przetwarzane są dane osobowe, w tym dane wrażliwe, osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych, którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła(:byłych członków Kościoła”) oraz osób niebędących katolikami, a utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności osób korzystających z pomocy charytatywnej, narzeczonych i małżonków niebędących katolikami).

Komu wolno ujawniać dane osobowe?
1) Dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.
2) Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów w publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 dekretu.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu?
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie).
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Do odbioru jakichkolwiek dokumentów potrzebny jest dowód tożsamości.

Czy takie same zasady obwiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?
1) Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
2) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Czy za wydanie świadectw i kopii aktów wolno pobierać opłaty?
1) Skrócone świadectwo chrztu do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
2) Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa chrztu, małżeństwa lub zgonu ponosi osoba wnioskująca o ich wydanie.

Czy wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej?
1) Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pełnej ochrony tych danych.
2) Przy zachowaniu szczególnej staranności dane wolno przekazywać uprawnionym podmiotom także drogą elektroniczną.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?
1) Wolno zamieszczać te informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego, np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych (…).
2) Wolno zamieszczać informacje, które, zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.
3) Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
1)Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz fotografie osób sprawujących funkcje publiczne.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
1) Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.
2) Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

 

W I sobotę miesiąca lutego 2016 roku został wprowadzony w naszej parafii „Obrzęd Błogosławieństwa kobiety przed urodzeniem dziecka”. Kobiety oczekujące potomstwa zapraszamy w I sobotę każdego miesiąca do udziału we mszy świętej wieczornej. Po Ogłoszeniach duszpasterskich, a przed błogosławieństwem, kobiety w stanie błogosławionym podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan odmawia stosowną modlitwę błogosławieństwa.

PRZYPOMNIENIE O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚWIĘTEJ Do Komunii podchodzimy począwszy od końca kościoła do pierwszych ławek. Prosimy, aby wierni podchodzili do Komunii bezpośrednio za ministrantami, by nie było długiego oczekiwania.

INTENCJE MSZALNE

 

NIEDZIELA 21.04.2019r.
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
7.00 Za + Tadeusza Dudek, Annę, Marię, Władysława Dudek.
9.00 Za + męża Mieczysława Paluch w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 ZA PARAFIAN.
15.30 NIESZPORY ŚWIĄTECZNE. NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
16.00 Za + Stefana Piechoczek i ++ z rodziny.

Poniedziałek 22.04.2019r. – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
7.00 Za ++ Dorotę i Antoniego Gatnar, ++ z rodzin Gatnar, Gasidło, Wziętek i Matloch.
9.00 Za + męża Adama Waśko w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kłasek, Waśko.
11.00 Dziękczynna za Bogumiłę i Jana Gajdów oraz za ich dzieci i wnuków.
15.30 NIESZPORY ŚWIĄTECZNE. NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
16.00 CHRZTY: Bujak Wojciech, Grzywacz Bartłomiej, Ratajczak Anastazja, Strzelecki Kacper, Szybuta Julian.

Wtorek 23.04.2019r. – WTOREK WIELKANOCNY
7.00 Za + Herminę Zięba w 3 rocznicę śmierci.
17.00 Za ++ rodziców Józefa, Jakuba, brata, bratową, bratanka Padula i za dusze w czyśćcu cierpiące z rodzin Padula, Sadowskich i Sojak.

Środa 24.04.2019r. – ŚRODA WIELKANOCNA
7.00 Za + Zofię Wachowską w rocznicę śmierci i męża Erwina.
17.00 KONWENT WIELKANOCNY.

Czwartek 25.04.2019r. – CZWARTEK WIELKANOCNY
16.00 Za + Bożenę Błońską (od Stanisława Mikołajczyk z Tylmanowej).
18.00 Za + męża Jana Kuklińskiego, ++ z rodzin z obu stron, + Franciszka Stępniak.

Piątek 26.04.2019r. – PIĄTEK WIELKANOCNY
7.00 Za + Leszka Sobeczek w 8 rocznicę śmierci.
17.00 Za + Jadwigę Gajda, męża Alfonsa, w synów Zygfryda i Gerarda oraz ++ rodziców Annę i Alojzego Niemczyk.

Sobota 27.04.2019r. – SOBOTA WIELKANOCNA
7.00 W intencji wynagradzającej Bogu za grzech aborcji oraz za wszystkie zabójstwa dzieci nienarodzonych w naszej Ojczyźnie.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃŚTWO NA ZAKOŃCZENIE ADORACJI.
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą zdrowie, dalszą Boża opiekę i błogosławieństwo w intencji Zbigniewa Dąbrowskiego z okazji 50 rocznicy urodzin.

NIEDZIELA 28.04.2019r. – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.00 Za parafian.
9.00 Za + syna Dariusza Tutak w 10 rocznicę śmierci, jego dziadków Stefanię i Jana Tutak, rodziców chrzestnych Helenę Banaś i Józefa Szymala oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 Za ++ rodziców Martę i Bolesława Gajda, dziadków i krewnych z rodzin Podeszwa i Gajda i za dusze w czyśćcu cierpiące.
15.30 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
16.00 Za + Stanisława Florek, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

 

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.

 

Poradnia Życia Rodzinnego - należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.