Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

13 – 19 Październik 2019

 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii – jest to kolekta specjalna, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pracami remontowymi instalacji elektrycznej i odgromowej w kościele i na probostwie. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”. Natomiast przed kościołem można złożyć ofiarę na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

O 15.15 Nabożeństwo Różańcowe.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM”: O inspirowanych głęboką wiarą mozaikach jezuity Marko Rupnika, które można spotkać także w Polsce. Ponadto: na czym polega niemiecka tzw. droga synodalna.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: O najwybitniejszych biskupach stulecia oraz Życie sakramentalne w parafii w miesiącu wrześniu.

W tygodniu

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: we wtorek Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktor Kościoła; w środę Uroczystość Świętej Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska; w czwartek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; w piątek Święto Świętego Łukasza, Ewangelisty.

PRZED NAMI KOLEJNY RÓŻAŃCOWY TYDZIEŃ. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe (w sobotę nabożeństwo różańcowe odprawiane jest o 16.30). Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

We wtorek o 16.15 Modlitwy Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W piątek, w święto św. Łukasza, Ewangelisty, zapraszamy do modlitwy w intencjach pracowników służby zdrowia. Jest to 18 dzień miesiąca i zarazem III piątek miesiąca. Dlatego po mszy świętej porannej będziemy modlić się za wstawiennictwem Błogosławionej Karoliny; będzie też możliwość ucałowania Jej relikwii. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówimy przed mszą świętą wieczorną.

W SOBOTĘ DZIEŃ PATRONA – po mszy św. rano odmówimy modlitwy ku czci Świętego Józefa; o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu; o 16.30 Nabożeństwo Różańcowe.

Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny; kolekta przeznaczona będzie na Misje.

W przyszłą niedzielę na mszy świętej o 16.00 udzielony zostanie sakrament Chrztu Świętego oraz Błogosławieństwo Rocznym Dzieciom. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę o 15.30 w kościele.

Inne Ogłoszenia

Poradnia Życia Rodzinnego - należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.
Nauki Przedmałżeńskie i Dni Skupienia dla narzeczonych odbędą się w roku 2020.
Nauki Przedmałżeńskie: sobota 29 luty i sobota 30 maja; początek o godz. 10.00 (Spotkania z parą Animatorów i z ks. proboszczem).
Dni Skupienia: sobota 7 marzec i sobota 6 czerwiec: początek o godz. 11.00.

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast od 25 maja br. obowiązują przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którymi możemy mieć do czynienia, przychodząc do kancelarii parafialnej, załatwiając potrzebne dokumenty kościelne. Poniższe dane pochodzą z: „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku”.

Czy jest konieczna zgoda osób korzystających z posług religijnych, duszpasterskich, charytatywnych, administracyjnych i sądowych a gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wypełniania tych posług?
1) Zgoda taka nie jest wymagana, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
2) Każda osoba, także niekatolik, zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, winna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym.
3) Zgoda jest konieczna, gdy dane mają być przetwarzane w innym celu niż wyżej wskazane.

Jakie dane można gromadzić, przechowywać i przetwarzać?
W Kościele przetwarzane są dane osobowe, w tym dane wrażliwe, osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych, którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła(:byłych członków Kościoła”) oraz osób niebędących katolikami, a utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności osób korzystających z pomocy charytatywnej, narzeczonych i małżonków niebędących katolikami).

Komu wolno ujawniać dane osobowe?
1) Dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.
2) Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów w publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 dekretu.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu?
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie).
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Do odbioru jakichkolwiek dokumentów potrzebny jest dowód tożsamości.

Czy takie same zasady obwiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?
1) Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
2) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Czy za wydanie świadectw i kopii aktów wolno pobierać opłaty?
1) Skrócone świadectwo chrztu do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
2) Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa chrztu, małżeństwa lub zgonu ponosi osoba wnioskująca o ich wydanie.

Czy wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej?
1) Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pełnej ochrony tych danych.
2) Przy zachowaniu szczególnej staranności dane wolno przekazywać uprawnionym podmiotom także drogą elektroniczną.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?
1) Wolno zamieszczać te informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego, np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych (…).
2) Wolno zamieszczać informacje, które, zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.
3) Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
1)Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz fotografie osób sprawujących funkcje publiczne.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
1) Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.
2) Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

 

W I sobotę miesiąca lutego 2016 roku został wprowadzony w naszej parafii „Obrzęd Błogosławieństwa kobiety przed urodzeniem dziecka”. Kobiety oczekujące potomstwa zapraszamy w I sobotę każdego miesiąca do udziału we mszy świętej wieczornej. Po Ogłoszeniach duszpasterskich, a przed błogosławieństwem, kobiety w stanie błogosławionym podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan odmawia stosowną modlitwę błogosławieństwa.

PRZYPOMNIENIE O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚWIĘTEJ Do Komunii podchodzimy począwszy od końca kościoła do pierwszych ławek. Prosimy, aby wierni podchodzili do Komunii bezpośrednio za ministrantami, by nie było długiego oczekiwania.

INTENCJE MSZALNE

 

Sobota 12.10.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za ++ Elżbietę i Jerzego Niezgoda, zięciów Zygfryda, Ernesta i Bernarda oraz ++ z rodzin Gajda, Niezgoda, Stanieczko i Niemczyk.
11.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE i MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI CZCICIELI MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ oraz CHORYCH PARAFIAN.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
17.00 Za ++ Alojzę i Augustyna Słaby oraz Anielę i Leona Piotrowskich.

NIEDZIELA 13.10.2019r. – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Irenę Wójcikowską w 19 rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, brata Marcina, szwagrów Piotra i Władysława, kuzynkę Janinę, brata Stanisława o siostrę.
9.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Edwarda Tinc z okazji 70 rocznicy urodzin.
11.00 Za + Józefa Bałdys (od sąsiadów z ulicy Kraszewskiego).
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
16.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Alfreda Szymon z okazji 60 rocznicy urodzin.

Poniedziałek 14.10.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za ++ Jadwigę i Henryka Granicznych (od sąsiadów z ulicy Moniuszki 3 i 1).
17.00 Za członkinie z Róży Różańcowej Matki Bożej Piekarskiej.

Wtorek 15.10.2019r.  – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktor Kościoła
7.00 Za + Anielę Pielesz, męża Alfreda, rodziców z obu stron: Jana, Franciszkę Wzientek, Ludwika, Franciszkę Pielesz, ks. proboszcza Pawła Kaszę i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Pięknej Miłości z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Anny i Arkadiusza z okazji rocznicy ślubu.

Środa 16.10.2019r. -
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

7.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Cecylii Zera z okazji 80 rocznicy urodzin.
17.00 W intencji Róży Różańcowej nr 3.

Czwartek 17.10.2019r.  Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika
7.00 Za + Waldemara Przybylskiego, ++ z rodziny Hermanów, Malerów i Brychnerów.
17.00 Za + Edytę Jany na pamiątkę urodzin.

Piątek 18.10.2019r.  ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO ŁUKASZA, EWANGELISTY
7.00 Za + Zofię Wigurę w 20 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
17.00 W intencji Róży Różańcowej Świętego Jana Pawła II, za żywych i zmarłych członków (od pani Krystyny Zdziebło).

Sobota 19.10.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Tadeusza Hołysz z okazji 80 rocznicy urodzin.
12.30 W intencji nowożeńców: Gawłowski Wiesław i Kupny Weronika.
14.00 W intencji nowożeńców: Chłopecki Jakub i Chłopecka Marta.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
17.00 Za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes za żywych i zmarłych członków Róży Różańcowej Bronisławy Wrożyna.

NIEDZIELA 20.10.2019r. – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Otylię Busz, męża Kazimierza, ++ z rodzin Busz, Porwoł, Knopik, Burzyńskich.
9.00 W intencji misjonarzy i misjonarek pracujących na wszystkich kontynentach świata (od Parafialnego Koła Misyjnego).
11.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Urszuli Markowskiej z okazji 60 rocznicy urodzin.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
16.00 CHRZTY: Ciborski Franciszek, Skorupka Adam.
ROCZKI: Kurowska Zuzanna.

 

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.