Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

29 Marzec – 4 Kwiecień 2020

 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
NIEDZIELA LAETARE

Z ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO:
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.
Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, ZARZĄDZAM AŻ DO ODWOŁANIA CELEBROWANIE WSZYSTKICH MSZY ŚW. I TRIDUUM PASCHALNEGO BEZ OBECNOŚCI WIERNYCH. TO SAMO DOTYCZY KAPLIC W KLASZTORACH I DOMACH ZAKONNYCH. POZA CELEBRACJAMI KOŚCIOŁY POZOSTAJĄ OTWARTE JAKO MIEJSCA NA INDYWIDUALNĄ MODLITWĘ.
PROSIMY WSZYSTKICH O DUCHOWĄ ŁĄCZNOŚĆ W GODZINACH MSZY ŚWIĘTYCH ORAZ O ŁĄCZENIE SIĘ W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ O GODZ. 20.30.

W 74. roku życia, 49. roku Chrystusowego kapłaństwa
zmarł ksiądz Wacław Basiak, emerytowany proboszcz Parafii Świętej Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju – Górnym.

Jego pogrzeb odbędzie się w środę, 1.04.br. w Parafii Świętej Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju – Górnym
w ścisłym gronie rodziny o godzinie 11 w kaplicy na cmentarzu, później Msza św. w kościele.

W tygodniu

Informujemy – w związku z powyższym – że Msze święte odprawiane są bez zmian: to znaczy w tygodniu o godz. 7.oo i 17.00, w niedziele o 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00 – w intencjach wcześniej zamówionych. Zachęcam do tego, by wierni, którzy zamówili intencję mszalną, w czasie odprawiania Mszy św. jednoczyli się duchowo. Jeśli jednakże ktoś chciałby zrezygnować z danej intencji mszalnej, to proszę wcześniej powiadomić parafię: w kancelarii w ramach godzin urzędowania, albo też mailowo lub telefonicznie.

Nasz kościół jest otwarty po mszy świętej porannej do godz. 16.45; w niedziele pomiędzy mszą (zamykany kwadrans przed kolejną mszą).

Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 9.00 i czwartek dodatkowo od 8.00 do 19.00.

 

Inne Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp
Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie
i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym
i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując
do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych
do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.
Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.
Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy
we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech
w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.
II. Sakrament pokuty i pojednania
1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,
a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się
jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.).

2. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania
z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

3. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej
(np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła
na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

III. Komunia święta
1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej
do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

IV. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne
1. Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r.

2. Niedziela Palmowa (vide p. I niniejszego zarządzenia).

3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św.
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.

4. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych
w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo
w modlitwę w swoich domach.

Wielki Czwartek
1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

Wielki Piątek
1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.
2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną
(vide załącznik nr 2).
3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach.

Wielka Sobota
1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

Wigilia Paschalna/Wielkanoc
1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.

2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

V. Koncelebra
W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego
i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.
VI. Uroczystość Pierwszej Komunii św.
1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi
i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii
(w tym pierwszych spowiedzi).

2. Po Wielkanocy:
a. wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b. wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,
to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się
w ich opinie.

VII. Pogrzeb
W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

UWAGA!
Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowa/powitalna). Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji.

Zakończenie
Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest około 200 m oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy
to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice pocieszył. (…)”.

Drodzy Bracia!
W tym szczególnym czasie próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniam
o mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej dyspozycji. Wspólnie wychwalajmy Boga na ten sposób, który jest możliwy, radując się otwartymi kościołami, sprawowaniem posługi sakramentalnej, nowymi możliwościami ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wspólnoty Kościoła.
Na koniec zwracam się do was ponownie słowami prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”. Polecam Was i Waszą posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.

Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
VA I – 22/20
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

 

 O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WtlUŚ

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła
o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.
Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich
w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała
i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 4).
Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.
Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi,
czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).
Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć,
że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni
nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.

 

Jak przeżyć i zachować wiarę̨ bez kościoła i księdza?
Krótki poradnik na czasy klęsk, zagrożeń i prześladowań

„Kościół bez kościoła”… brzmi to nieco dziwnie, ale gdy w pierwszym członie wyrażenia zobaczymy wspólnotę̨ ludzi wierzących w Jezusa i zjednoczonych w Nim a w drugim członie strukturę̨, budynek i osobę̨ księdza, to zaczynamy rozumieć o co nam chodzi. W pierwszym wypadku jest to “Kościół” pisany wielką literą, w drugim posługujemy się̨ literą małą na określenie budynku kościoła i tego, co z takim budynkiem nam się̨ kojarzy. Zestawiamy te pojęcia nie jako opozycję, konkurencję, ale jako rzeczywistości ściśle ze sobą̨ związane. Z tym, że „kościół” bez „Kościoła” w zasadzie nie istnieje, ale sytuacja odwrotna – „Kościół” bez „kościoła”, acz trudna, jest jednak możliwa.
Częste są̨ w historii Kościoła momenty, gdy Kościół jest prześladowany. Zamyka się̨ świątynie, aresztuje księży, zakazuje się̨ religijnych praktyk. Kościół jednak trwa – w ludziach, którzy nie potrafią̨ przestać wierzyć. W trudzie i umęczeniu, w tęsknocie za Eucharystią i sakramentami, ale żywy i prawdziwy. Kościół, któremu tak naprawdę̨ nic nie brakuje, bo żyje w tej wspólnocie Chrystus. A czasem nie potrzeba prześladowań. Mamy dzisiaj całe obszary, gdzie spotkać księdza to święto. Powtórzmy jednak raz jeszcze – istnienie kościoła nie jest warunkowane obecnością̨ księdza, ale obecnością̨ Chrystusa: „Gdzie są̨ dwaj albo trzej zebrani w imię̨ moje, tam jestem pośród nich.” ( Mt 18,20 )
Rok 2020 przyniósł nieznane może wcześniej, na taką skalę, problemy. Z racji zagrożeń epidemiologicznych, zarządzeń państwowych, realnych zagrożeń zdrowia i życia, zamykane są kościoły albo drastycznie ograniczono liczbę̨ zgromadzonych w kościele. Z dnia na dzień́ trzeba się̨ uczyć przeżywania wiary bez uczestnictwa w Eucharystii. Tak, brak możliwości uczestniczenia w Eucharystii, brak możliwości przyjęcia Komunii Świętej, to dramat. Jednak można i trzeba z tej sytuacji wyprowadzić́ wielką szansę dla Kościoła.
Kościół domowy
Greckie słowo „eklesia”, które tłumaczymy jako kościół, oznacza „zwołanie”. Nie było to słowo zarezerwowane na użytek religijny. W religijnym jednak kontekście oznacza to zwołanie Ludu Bożego. Tym, który woła jest Bóg. Tymi, którzy się̨ „schodzą̨” to ludzie, którzy usłyszeli to wołanie i podporządkowali mu swoje życie. Pierwszym przejawem i fundamentem Kościoła powinien być́ Kościół Domowy, przeżywany w rodzinie, wśród bliskich, wśród przyjaciół.
Przyznajmy, że zostało to mocno zaniedbane. Nie rozmawiamy w domach o Bogu. Nie modlimy się̨ wspólnie, nie dzielimy się̨ Słowem Bożym. Mamy swoje religijne potrzeby, ale idziemy z nimi do kościoła, do księdza. Dobrze, że tam idziemy, ale początek bierze się̨ z domu. Pierwsza komórka Kościoła, to rodzina. Gdy zakazy i obawy odcinają̨ nas od świątyni i duchownego, to mamy szansę, by odbudować to, co zostało zaniedbane – odbudować́ Domowy Kościół. Kościół zaczyna się̨ w domu. Kościół zaczyna się̨ od ojca, matki i dzieci.
Jak żyć bez Eucharystii?
Odpowiedź jest krótka – nie da się̨. Nie popadajmy jednak w rozpacz.
„Ecclesia de Eucharistia” to ostatnia encyklika Jana Pawła II. To pierwsze zdanie mówi wszystko: „Ecclesia de Eucharistia vivit”, czyli „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Pomyślmy jednak w jaki sposób Kościół czerpie siły życiowe ze sprawowanej Eucharystii i z płynącej z niej Komunii Świętej. Współcześnie bardzo mocno wpisuje się̨ w pobożność codzienne uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej i codzienne przyjmowanie Komunii Świętej. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak było. Czasy pierwotnego Kościoła to Eucharystia przeżywana tylko w Dniu Pańskim, czyli w niedzielę. Pamiętajmy, że był to normalny dzień́ pracy i wielu chrześcijan nie mogło w niej uczestniczyć. Starano się̨ zanieść im Komunię Świętą̨. Czy zawsze udawało się̨ zanieść wszystkim? Śmiała teza, raczej nierealna. A jednak Kościół żył dzięki tej sprawowanej Eucharystii. Łaski zaś, płynące z Eucharystii, spływały na cały Kościół. Kościół to przecież wspólnota i Ciało Chrystusa. Kościół żyje i czerpie łaski z Eucharystii, cały żyje i cały czerpie. Czy wierzący chory złożony chorobą, nawet gdy nie znajdzie się̨ ksiądz czy szafarz, który zaniesie mu Ciało Chrystusa, nie czerpie mocy z Eucharystii? Oczywiście, że czerpie.
Kościół żyje dzięki Eucharystii, dlatego poważnie traktujmy udział w niedzielnej Eucharystii. Niedzielna Eucharystia powinna być ważnym kryterium podejmowania życiowych wyborów, które mogłyby utrudnić przeżywanie Eucharystii – praca, która zabierze nam wszystkie niedziele, równie zaborcze studia, wyjazd zagranicę, gdzie nie będziemy mieć możliwości udziału. Lepiej sobie to darować, niż̇ tracić Eucharystię. A gdy jesteśmy na Eucharystii to przyjmujmy Komunię. Jakoś dziwnie i nienaturalnie jest nie korzystać z zaproszenia do stołu.
Gdy jednak staniemy wobec realnych i obiektywnych przeszkód – zagrożenia epidemiologiczne, prześladowania, choroba – nie popadajmy w rozpacz. Nie mogąc być na Mszy Świętej, nie mogąc przyjąć Komunii Świętej, nie przestajemy czerpać z Eucharystii, dalej, jako cząstka Kościoła, dzięki Niej żyjemy. W Komunii chodzi o komunię, czyli wspólnotę̨, jedność, miedzy nami a Bogiem. Nie jesteśmy jej pozbawieni, gdy obiektywne przeszkody stają nam na drodze.
Domowy Kościół przed telewizorem i duchowa komunia
Jak podejść́ do kwestii telewizyjnych i radiowych Mszy Świętych?
Wykorzystaj ten czas na modlitwę̨, w duchowej łączności z Kościołem i jego cząstką̨, która w tej właśnie Eucharystii uczestniczy. Ta forma jednak wymaga zaangażowania. Pamiętając, że uczestniczysz w liturgii Mszy Świętej, zachowuj takie postawy jak uczestnicy transmisji – wstawaj, siadaj, klękaj. Módl się̨ z nimi, odpowiadaj. Gdy siedzisz, to siedź tak jak w kościele – tam nie ma miękkich foteli. Jeśli uznasz za potrzebne – zapal świecę. Niektórzy sugerują̨ odpowiedni strój. Wyłącz komórkę̨ i powiadomienia w komputerze. W czasie takiej transmisji możesz przeżyć swoją duchową komunię.
Komunia duchowa to nic innego tylko twoja modlitwa, w której starasz się̨ wyrazić i zaktualizować twoje zaproszenie dla Jezusa i pragnienie wspólnoty z Nim. Nie ma oficjalnej formuły jak to zrobić. Można krócej, można dłużej, w sposób bardziej rozbudowany i w akcie strzelistym. Bardziej spontanicznie i posiłkując się̨ jakimiś tekstami. Słuszne są̨ uwagi tych, którzy zwracają̨ uwagę, że czyniący „komunię duchową” powinien być w stanie łaski uświęcającej. Nie rozstrzygając teologicznych dyskusji zachęcam, by w pokorze i szczerze mówić Bogu o swoim głębokim pragnieniu i tęsknocie. I tak to należy wyjaśniać dzieciom. Modlimy się̨, by Jezus przyszedł do nas. I jednocześnie pewni jesteśmy, gdy modlimy się szczerze, że On przychodzi, bo modlimy się̨ zgodnie z Jego wolą.
Pojednanie z Bogiem bez księdza
Czy możliwe jest pojednanie z Bogiem bez księdza? Tak! Należy szanować i doceniać sakrament pojednania, ale sama spowiedź – wyznanie grzechów księdzu i otrzymanie sakramentalnego rozgrzeszenia – nie jest jedyną formą pojednania człowieka z Bogiem. W przypadku braku księdza, jego niedostępności, zagrożeń́ epidemiologicznych, nie należy szukać rozwiązania w spowiedzi na odległość, ale w żalu doskonałym. Powinniśmy pielęgnować w sobie prawdę̨, że w naszym kontakcie z Bogiem, nie jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę okoliczności. W każdym czasie i każdym miejscu mamy stały przystęp do Boga, na mocy naszej wiary i naszego zjednoczenia z Jezusem w sakramencie chrztu świętego.
„Przez Niego [Jezusa] (…) w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.” ( Ef 2,18 ) Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. (KKK 1452) Ta forma zakłada, że jeśli stanie się̨ to możliwe skorzystamy z formy sakramentalnej, w której wyznamy także te grzechy, które były „przedmiotem” żalu doskonałego. Żal doskonały, z miłości do Boga, jest też drogą do właściwego, owocnego przeżywania sakramentu pojednania. Praktykując komunię duchową poprzedzajmy ją aktem żalu doskonałego.
Jak traktować́ zarządzenia władz?
Spokojnie i rozumnie! Decyzje władz w czasie zagrożenia epidemiologicznego 2020 roku przekładają się̨ w bardzo konkretny sposób na kształt życia kościelnego. Czy władza ma takie uprawnienia? Tak! I należy się̨ im podporządkować.
W przypadku prześladowań należy zejść do podziemia a wszelkie działania dokładnie rozeznać. Tradycja chrześcijańska zawsze doceniała dawanie świadectwa, nawet za cenę̨ męczeństwa, ale też potępiała zuchwałe tego męczeństwa poszukiwanie.
Jeśli zachowamy i będziemy pielęgnować Domowy Kościół, wiara zawsze przetrwa.

(na podstawie artykułu ks. Pawła Maciejewskiego)

 

 

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”,
informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.
Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi – będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.
Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.

Redakcja „Gościa Niedzielnego”

 

DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGO OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO ZARZĄDZENIA RADY STAŁEJ KEP Z DN. 12 MARCA BR.
1. W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.
2. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.
3. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:
• transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia;
• transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;
• można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.
4. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:
• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;
• w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;
• codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;
• przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.
5. Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.
6. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.
7. Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.
8. Duszpasterze zobowiązani są do:
• rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;
• przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą św.;
• wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny i unikania kontaktu z innymi;
• podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez „zanurzenie”;
• powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;
• regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;
Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.
Z pasterskim błogosławieństwem.

 

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Harmonogram spotkań

 ODWOŁUJE SIĘ ROZMOWY KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KS. PROBOSZCZEM W DNIACH 23, 24 i 25 MARCA. ODBĘDĄ SIĘ ONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
PRAWDOPODOBNIE ZOSTANIE TAKŻE PRZESUNIĘTY TERMIN UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

 

■ Próba dla kandydatów do bierzmowania:
Czwartek 23 kwietnia o 18.00.

■ Czuwanie przed bierzmowaniem.

- Nabożeństwo do Ducha Świętego
- Rachunek sumienia
- Spowiedź św.

■ BIERZMOWANIE:
W … udzieli go ks. bp pomocniczy Marek Szkudło.

Rozmowy odbywać się będą w kancelarii parafialnej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju.
Proszę zabrać ze sobą:
1. Prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania, skierowana do proboszcza, z uzasadnieniem (odręcznie).
2. Indeks do bierzmowania.
3. Wykaz zaliczeń z katechizmu (zaliczenia u ks. wikarego na katechezach).
4. Kandydaci do bierzmowania uczęszczający do innej szkoły niż ZSMS zobowiązani są do przedstawienia Opinii od katechety.
5. Krótki życiorys o Patronie /Imię z bierzmowania/, z podkreśleniem charyzmatu Świętego (dlaczego wybrałem akurat Tego Świętego/Tą Święta?) – na piśmie (może być odręcznie, może być na komputerze).
6. Wiadomości o sakramencie bierzmowania z książeczki „Wszystko o Sakramencie Bierzmowania” (w szczególności Aneks II: Co należy wiedzieć na egzaminie przed bierzmowaniem”, s. 70-77.

 

Nauki Przedmałżeńskie: sobota 30 maja 2020 roku; początek o godz. 10.00 (Spotkania z parą Animatorów i z ks. proboszczem).

Dni Skupienia: sobota 6 czerwiec 2020 roku: początek o godz. 11.00.
Poradnia Życia Rodzinnego - należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.

 

KATECHUMENAT
PRZEDMAŁŻEŃSKI

/przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Świętych
dla osób dorosłych/

Parafia NSPJ, Jastrzębie – Zdrój
Dom Parafialny
Czwartki godz. 19.00

Cześć II
od 5 marca 2020r.(10 spotkań)

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast od 25 maja br. obowiązują przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którymi możemy mieć do czynienia, przychodząc do kancelarii parafialnej, załatwiając potrzebne dokumenty kościelne. Poniższe dane pochodzą z: „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku”.

Czy jest konieczna zgoda osób korzystających z posług religijnych, duszpasterskich, charytatywnych, administracyjnych i sądowych a gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wypełniania tych posług?
1) Zgoda taka nie jest wymagana, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
2) Każda osoba, także niekatolik, zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, winna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym.
3) Zgoda jest konieczna, gdy dane mają być przetwarzane w innym celu niż wyżej wskazane.

Jakie dane można gromadzić, przechowywać i przetwarzać?
W Kościele przetwarzane są dane osobowe, w tym dane wrażliwe, osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych, którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła(:byłych członków Kościoła”) oraz osób niebędących katolikami, a utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności osób korzystających z pomocy charytatywnej, narzeczonych i małżonków niebędących katolikami).

Komu wolno ujawniać dane osobowe?
1) Dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.
2) Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów w publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 dekretu.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu?
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie).
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Do odbioru jakichkolwiek dokumentów potrzebny jest dowód tożsamości.

Czy takie same zasady obwiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?
1) Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
2) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Czy za wydanie świadectw i kopii aktów wolno pobierać opłaty?
1) Skrócone świadectwo chrztu do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
2) Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa chrztu, małżeństwa lub zgonu ponosi osoba wnioskująca o ich wydanie.

Czy wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej?
1) Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pełnej ochrony tych danych.
2) Przy zachowaniu szczególnej staranności dane wolno przekazywać uprawnionym podmiotom także drogą elektroniczną.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?
1) Wolno zamieszczać te informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego, np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych (…).
2) Wolno zamieszczać informacje, które, zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.
3) Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
1)Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz fotografie osób sprawujących funkcje publiczne.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
1) Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.
2) Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

 

W I sobotę miesiąca lutego 2016 roku został wprowadzony w naszej parafii „Obrzęd Błogosławieństwa kobiety przed urodzeniem dziecka”. Kobiety oczekujące potomstwa zapraszamy w I sobotę każdego miesiąca do udziału we mszy świętej wieczornej. Po Ogłoszeniach duszpasterskich, a przed błogosławieństwem, kobiety w stanie błogosławionym podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan odmawia stosowną modlitwę błogosławieństwa.

PRZYPOMNIENIE O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚWIĘTEJ Do Komunii podchodzimy począwszy od końca kościoła do pierwszych ławek. Prosimy, aby wierni podchodzili do Komunii bezpośrednio za ministrantami, by nie było długiego oczekiwania.

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 29.03.2020r. – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 Za ++ Helenę i Romana Pilawskich (od rodziny Kudłów i Rutkowskich z Kielc).
9.00 Za + Zdzisława Milewskiego (od mieszkańców z ulicy Rtm Pileckiego).
11.00 ZA PARAFIAN.
Modlitwa za roczne dziecko: Oliwia Sieklucka.
16.00 Za + Mieczysława Palucha (od żony i dzieci) oraz za ++ rodziców Stefanię i Antoniego Gajda, teściów Rozalię i Stanisława Paluch i 2 babcie.

Poniedziałek 30.03.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Marię Skupień (od Eugenii Honkisz z Kóz).
17.00 Za + Franciszka Kwiatkowskiego (od szwagra z rodziną).

Wtorek 31.03.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Marię Skupień (od Renaty i Tomasza Walczak z rodziną).
17.00 Msza 30-dniowa: ++ Czuba Irena, Glik Walter, Burda Janusz.

Środa 1.04.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za ++ rodziców Janinę i Ryszarda Pawlińskich oraz za ++ z rodzin Pawliński i Stalmach.
17.00 Za + Tadeusza Mariak w 5 rocznicę śmierci, ++ Rozalię i Michała Mariak, Stefana Łosin, ++ z rodzin Kochalskich i Ciura.

Czwartek 2.04.2020r. – Dzień powszedni – I czwartek
7.00 Za + Mieczysława Fularę w 10 rocznicę śmierci.
17.00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.

Piątek 3.04.2020r. – Dzień powszedni – I piątek
7.00 Do NSPJ za chorych parafian.
17.00 Do NSPJ za Jego czcicieli.

Sobota 4.04.2020r. – Dzień powszedni – I sobota
7.00 Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii.
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie na dalsze lata życia dla Mieczysława z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie Łydzińskich.

NIEDZIELA 5.04.2020r. – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
7.00 Za + Macieja Górnik i ojca Eugeniusza.
9.00 ZA PARAFIAN.
11.00 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Świętej Rodziny w intencji matek w stanie błogosławionym naszej parafii o potrzebne łaski oraz zdrowie. Módlmy się szczególnie za dzieci zagrożone aborcją.
16.00 Za + Józefa Zając w rocznicę śmierci.

 

 

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski, Adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.