Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

19 – 25 Styczeń 2020

 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apostolstwo słowa, między innymi Radio eM. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O godz. 15.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM”: Skąd się bierze pokój serca oraz dlaczego warto tracić czas na adoracji Najświętszego Sakramentu? Ponadto: reportaż o sanktuarium w Starej Wsi, które szczególnie wybrała sobie Matka Boża oraz przepis na doskonały domowy chleb.
W NAJNOWSZYM „MAŁYM GOŚCIU” specjalny dodatek dla prawdziwych łamaczy głów z dziesiątkami łamigłówek, krzyżówek i zagadek. A także: Dom Stefana Wyszyńskiego zmieniał się czasem w duży plac zabaw – w co najchętniej bawił się przyszły kardynał wraz z rodzeństwem? Jest też plakat z Dawidem Kubackim.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: Sprawozdanie za Rok 2019; a także aktualne przepisy dotyczące praktykowania pokuty.

W tygodniu

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: we wtorek wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; w piątek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła; w sobotę Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła.

TRWAJĄ FERIE ZIMOWE. Porządek mszy świętych w tym tygodniu będzie następujący: w poniedziałek, we wtorek i w środę msze święte odprawiane będą rano o 7.00; w czwartek i w piątek 17.00, w sobotę – ze względu na Całodzienną Adorację – o 8.00 i 17.00. Kancelaria parafialna w tym czasie czynna będzie: w poniedziałek, we wtorek i w środę o 7.30 do 9.00, w czwartek od 18.00 do 19.00; w piątek i w sobotę kancelaria parafialna nieczynna.

W KOŚCIELE TRWA TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN.

W SOBOTĘ 25 STYCZNIA PRZYPADA W NASZEJ PARAFII CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W RAMACH WIECZNEJ ADORACJI. Rozpocznie się ona po mszy świętej o godz. 8.00, a zakończy się Nabożeństwem o godz. 16.45.

PLAN ADORACJI:
8.30 – 11.30 – ADORACJA W CISZY.
12.00 – 13.00 – Róże Różańcowe, Koło Misyjne, Parafialny Zespół Caritas, Apostolstwo Dobrej Śmierci.
13.00 – 15.00 – ADORACJA W CISZY.
15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
(poprowadzi kapłan).
16.45 – Nabożeństwo Eucharystyczne.
17.00 – Msza święta.
Podany Plan Adoracji stanowi propozycję adorowania Najświętszego Sakramentu. Znajdźmy w tym dniu choćby kilkanaście minut na Spotkanie z naszym Panem i Bogiem. Wierni trwający przez pół godziny na Adoracji, mogą zyskać odpust zupełny.

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ, 26 STYCZNIA, BĘDZIEMY OBCHODZILI ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH ORAZ DZIEŃ ISLAMU. Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla wszystkich chorujących w świecie na tę nieuleczalną chorobę, a także o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem.

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00 ZOSTANIE ODPRAWIONA MSZA ŚWIĘTA ZA PARAFIAN – ODTĄD W KAŻDĄ OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA MSZA ŚWIĘTA O 11.00 BĘDZIE SWEGO RODZAJU SUMĄ. Chciałbym, aby w przygotowanie tej Mszy zaangażowali się członkowie wszystkich Grup Parafialnych; ale zachęcam także rodziny (na przykład do darów ołtarza; można je w części samemu przygotować) czy osoby indywidualne (czytanie, śpiew). Kto w jakikolwiek sposób chciałby się zaangażować w liturgię tej Mszy – proszę o wcześniejszy kontakt ze mną. Niechaj Msza Święta za naszą Parafię będzie rzeczywiście przygotowana przez Parafian.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Inne Ogłoszenia

WE WTOREK, 21 STYCZNIA, PRZYPADA DZIEŃ BABCI, A W ŚRODĘ, 22 STYCZNIA – DZIEŃ DZIADKA. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

W ostatnią sobotę stycznia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka niesłyszących do Panewnik. Początek w Bazylice o godz. 12.00

W przyszłą niedzielę (IV niedziela stycznia) doroczna adoracja Apostolstwa Chorych przy żłóbku w Panewnikach o godz. 14.00.

 

Nauki Przedmałżeńskie: sobota 29 luty i sobota 30 maja 2020 roku; początek o godz. 10.00 (Spotkania z parą Animatorów i z ks. proboszczem).

Dni Skupienia: sobota 7 marzec i sobota 6 czerwiec 2020 roku: początek o godz. 11.00.
Poradnia Życia Rodzinnego - należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast od 25 maja br. obowiązują przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którymi możemy mieć do czynienia, przychodząc do kancelarii parafialnej, załatwiając potrzebne dokumenty kościelne. Poniższe dane pochodzą z: „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku”.

Czy jest konieczna zgoda osób korzystających z posług religijnych, duszpasterskich, charytatywnych, administracyjnych i sądowych a gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wypełniania tych posług?
1) Zgoda taka nie jest wymagana, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
2) Każda osoba, także niekatolik, zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, winna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym.
3) Zgoda jest konieczna, gdy dane mają być przetwarzane w innym celu niż wyżej wskazane.

Jakie dane można gromadzić, przechowywać i przetwarzać?
W Kościele przetwarzane są dane osobowe, w tym dane wrażliwe, osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych, którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła(:byłych członków Kościoła”) oraz osób niebędących katolikami, a utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności osób korzystających z pomocy charytatywnej, narzeczonych i małżonków niebędących katolikami).

Komu wolno ujawniać dane osobowe?
1) Dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.
2) Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów w publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 dekretu.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu?
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie).
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Do odbioru jakichkolwiek dokumentów potrzebny jest dowód tożsamości.

Czy takie same zasady obwiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?
1) Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
2) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Czy za wydanie świadectw i kopii aktów wolno pobierać opłaty?
1) Skrócone świadectwo chrztu do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
2) Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa chrztu, małżeństwa lub zgonu ponosi osoba wnioskująca o ich wydanie.

Czy wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej?
1) Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pełnej ochrony tych danych.
2) Przy zachowaniu szczególnej staranności dane wolno przekazywać uprawnionym podmiotom także drogą elektroniczną.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?
1) Wolno zamieszczać te informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego, np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych (…).
2) Wolno zamieszczać informacje, które, zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.
3) Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
1)Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz fotografie osób sprawujących funkcje publiczne.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
1) Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.
2) Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

 

W I sobotę miesiąca lutego 2016 roku został wprowadzony w naszej parafii „Obrzęd Błogosławieństwa kobiety przed urodzeniem dziecka”. Kobiety oczekujące potomstwa zapraszamy w I sobotę każdego miesiąca do udziału we mszy świętej wieczornej. Po Ogłoszeniach duszpasterskich, a przed błogosławieństwem, kobiety w stanie błogosławionym podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan odmawia stosowną modlitwę błogosławieństwa.

PRZYPOMNIENIE O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚWIĘTEJ Do Komunii podchodzimy począwszy od końca kościoła do pierwszych ławek. Prosimy, aby wierni podchodzili do Komunii bezpośrednio za ministrantami, by nie było długiego oczekiwania.

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 19.01.2020r. – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Kazimierza Busz, żonę Otylię, ++ z rodzin Busz, Porwoł, Knapik i Burzyńskich.
9.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Małgorzaty i Ireneusza Rogowskich z okazji 50 rocznicy urodzin.
11.00 Za + Krzysztofa Wieczorek w 45 rocznicę śmierci (od matki i brata z rodziną).
15.30 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
16.00 Chrzty: Fijołek Mikołaj.

Poniedziałek 20.01.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + męża Jaromira Wittke (od żony i dzieci).

Wtorek 21.01.2019r. – Wspomnienie św. Agnieszki
7.00 Za + męża Franciszka Piegza i syna Łukasza.

Środa 22.01.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Ryszarda Janik w 27 rocznicę śmierci, córkę Marylę, syna Bogdana, siostrę z rodziną, 2 braci i ++ rodziców z obu stron i chrzestnych.

Czwartek 23.01.2020r. – Dzień powszedni
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji męża Waldemara i wnuków Dawida i Adama z okazji rocznic urodzin.

Piątek 24.01.2020r. – Wspomnienie św. Franciszka Salezego
17.00 Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Duman, Alojzę Dominika Goły i syna Stanisława.

Sobota 25.01.2020r.  – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
8.00 Za ++ Helenę, Stefana, Czesława, Sławomira Makoś oraz Sylwestra i Wincentego Kocur.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO.
17.00 Za + męża Władysława Sikora w 9 rocznicę śmierci, synową Kingę, zięcia Romana, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Sulewskich, Domurat, Sikora, Ryszarda Tokarskiego, ks. Kazimiera Koczor i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA 26.01.2020r. – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za ++ Dorotę i Antoniego Gatnar, Gertrudę i Józefa Gasidło, ++ rodzin Gatnar, Gasidło, Wziętek i Matloch.
9.00 Za ++ rodziców i dziadków Alberta i Gertrudę Gajda, syna Henryka, synową Annę, zięcia Pawła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 ZA PARAFIAN.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Róża Zapała-Onak.
Chrzest: Śmietana Nikodem.
15.30 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Wiesławy z okazji 50 urodzin oraz w intencji Grzegorza i córki Katarzyny.

 

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.