Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

24 Luty – 2 Marzec 2019

 7 NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O 15.30 Nieszpory niedzielne.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM”: O nadzwyczajnych szafarzach Komunii Świętej, czyli kim są mężczyźni z obrączkami, których widzimy w prezbiterium? Ponadto: kościelny „savoir-vivre”, czyli jak zachować się w kościele.
W NAJNOWSZYM „MAŁYM GOŚCIU”: Bezpłatny dodatek – kalendarz na Wielki Post, który pomoże dobrze wykorzystać ten czas.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: Artykuł: „Duch Święty animatorem apostolstwa świeckich”.
POLECAMY TAKŻE: Rachunek sumienia „Aby pojednać się z Bogiem” – opracowany w przystępnej formie; jako pomoc w pełnym przygotowaniu i przeżyciu sakramentu pokuty – do nabycia przed kościołem w cenie 1 zł. więcej na ten temat znajdziemy w tym numerze Gazetki.

W tygodniu

W poniedziałek, we wtorek i w środę przeprowadzone będą rozmowy duszpasterskie z kandydatami do sakramentu bierzmowania. Osoby, które jeszcze się nie wpisały na Listę, proszone są o zgłoszenie się dziś w zakrystii.

WE WTOREK (CZWARTY WTOREK MIESIĄCA) ODDAJEMY CZEŚĆ ŚW. OJCU PIO; po mszy świętej porannej i wieczornej odmówimy modlitwy ku czci św. Ojca Pio; będzie też możliwość ucałowania relikwii Świętego. O 16.15 Modlitwy Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

We wtorek po mszy świętej wieczornej Spotkanie Koła Misyjnego.

W czwartek o godz. 10.00 Spotkanie dla seniorów.

W czwartek (ostatni czwartek miesiąca) zapraszamy dzieci szkolne i przedszkolne na mszę św. na godz. 17.00.

W TYM TYGODNIU PRZYPADAJĄ I PIĄTEK i I SOBOTA MIESIĄCA. Zapraszam parafian do udziału we mszach świętych wotywnych oraz w okolicznościowych nabożeństwach, a także do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania i przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej. Okazja do spowiedzi świętej pół godziny przed każdą mszą świętą.

I PIĄTEK MIESIĄCA
7.00 Msza święta za chorych parafian z nabożeństwem do NSPJ.
17.00 Msza święta w intencji Czcicieli i za dziecko wczesnokomunijne z nabożeństwem do NSPJ.
19.00 Msza św. za młodzież, zwłaszcza za kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

I SOBOTA MIESIĄCA
7.00 Msza święta za Róże Różańcowe z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi.
8.00 Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian.
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym czasie okazja do spowiedzi świętej).
16.45 Nabożeństwo.
W czasie mszy świętej wieczornej będzie miał miejsce tradycyjny już Obrzęd błogosławieństwa matek przed urodzeniem dziecka.

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ ROZPOCZYNAMY CZTERDZIESTOGODZINNE NABOŻEŃSTWO o charakterze błagalnym i wynagradzającym za popełnione grzechy, zwłaszcza w okresie karnawału. W niedzielę Wystawienie Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po ostatniej mszy świętej dopołudniowej i trwać będzie do godz. 16.00, zaś w poniedziałek i we wtorek po mszy świętej porannej do godz. 17.00.

PLAN ADORACJI W NIEDZIELĘ:
12.00 – Dzieci przedszkolne i szkolne.
12.30 – Adoracja indywidualna.
14.30 – Rodziny Domowego Kościoła.
15.30 – Nabożeństwo przebłagalne do Serca Pana Jezusa.
16.00 – Msza święta.
Biorąc udział w nabożeństwie czterdziestogodzinnym, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i jeśli Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa przynajmniej pół godziny.

Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.

 

Inne Ogłoszenia

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Harmonogram spotkań

Rozmowy kandydatów do bierzmowania.
25, 26 i 27 luty – poniedziałek, wtorek i środa.
Zapisy u ks. wikarego w i piątek miesiąca lutego (w niedzielę 3 lutego w zakrystii).

Msza święta dla kandydatów z nauką formacyjną.
1 marca o 19.00.

Spotkania z animatorami.
Od 4 do 16 marca – listy z adresami animatorów i z datą pierwszego spotkania podane zostaną po feriach.

Spotkania dla rodziców i świadków kandydatów do bierzmowania.
Poniedziałek 18 marca o 18.00 w kościele.

Próba dla kandydatów do bierzmowania.
Czwartek 28 marca o 18.00.

Czuwanie przed bierzmowaniem.
Piątek 29 marca o 19.00:
- Nabożeństwo do Ducha Świętego
- Rachunek sumienia
- Spowiedź św.

BIERZMOWANIE:
W poniedziałek 1 kwietnia na mszy św. o 17.00; udzieli go ks. bp Grzegorz Olszowski.

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast od 25 maja br. obowiązują przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którymi możemy mieć do czynienia, przychodząc do kancelarii parafialnej, załatwiając potrzebne dokumenty kościelne. Poniższe dane pochodzą z: „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku”.

Czy jest konieczna zgoda osób korzystających z posług religijnych, duszpasterskich, charytatywnych, administracyjnych i sądowych a gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wypełniania tych posług?
1) Zgoda taka nie jest wymagana, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
2) Każda osoba, także niekatolik, zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, winna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym.
3) Zgoda jest konieczna, gdy dane mają być przetwarzane w innym celu niż wyżej wskazane.

Jakie dane można gromadzić, przechowywać i przetwarzać?
W Kościele przetwarzane są dane osobowe, w tym dane wrażliwe, osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych, którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła(:byłych członków Kościoła”) oraz osób niebędących katolikami, a utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności osób korzystających z pomocy charytatywnej, narzeczonych i małżonków niebędących katolikami).

Komu wolno ujawniać dane osobowe?
1) Dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.
2) Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów w publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 dekretu.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu?
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie).
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Do odbioru jakichkolwiek dokumentów potrzebny jest dowód tożsamości.

Czy takie same zasady obwiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?
1) Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
2) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Czy za wydanie świadectw i kopii aktów wolno pobierać opłaty?
1) Skrócone świadectwo chrztu do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
2) Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa chrztu, małżeństwa lub zgonu ponosi osoba wnioskująca o ich wydanie.

Czy wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej?
1) Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pełnej ochrony tych danych.
2) Przy zachowaniu szczególnej staranności dane wolno przekazywać uprawnionym podmiotom także drogą elektroniczną.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?
1) Wolno zamieszczać te informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego, np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych (…).
2) Wolno zamieszczać informacje, które, zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.
3) Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
1)Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz fotografie osób sprawujących funkcje publiczne.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
1) Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.
2) Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

 

W I sobotę miesiąca lutego 2016 roku został wprowadzony w naszej parafii „Obrzęd Błogosławieństwa kobiety przed urodzeniem dziecka”. Kobiety oczekujące potomstwa zapraszamy w I sobotę każdego miesiąca do udziału we mszy świętej wieczornej. Po Ogłoszeniach duszpasterskich, a przed błogosławieństwem, kobiety w stanie błogosławionym podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan odmawia stosowną modlitwę błogosławieństwa.

PRZYPOMNIENIE O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚWIĘTEJ Do Komunii podchodzimy począwszy od końca kościoła do pierwszych ławek. Prosimy, aby wierni podchodzili do Komunii bezpośrednio za ministrantami, by nie było długiego oczekiwania.

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 24.02.2019r. – 7 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za parafian.
9.00 Za ++ męża Kazimierza Zera w 12 rocznicę śmierci, rodziców Genowefę i Henryka Morawskich i rodzeństwo.
11.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Zofii Sikora z okazji 80 rocznicy urodzin.
15.30 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za + Annę Gamża w 17 rocznicę śmierci, ++ Franciszka i Marka, ++ z rodziny i ++ z pokrewieństwa.

Poniedziałek 25.02.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za + siostrę Zofię Juszczyk (od brata Janka z rodziną).
17.00 Za + Irenę Działo w 1 rocznicę śmierci oraz Dariusza Działo w 30 dzień po śmierci.

Wtorek 26.02.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za ++ rodziców Julię i Antoniego Kłosek, ++ z rodzin Kłosek, Mądrzyk.
17.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Józefa, dziadków, teściów, swatów, mężów Ludwika i Brunona, synów Zbigniewa i Piotra, ++ z rodzin Szar, Pielesz, Strzemieczny i usze w czyśćcu cierpiące.

Środa 27.02.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Antoniego Kazana w 9 rocznicę śmierci, Mariannę Kazana w 1 rocznicę śmierci oraz + marka Starzyzny w 6 rocznicę śmierci.
17.00 Za + Anielę Kuś w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 28.02.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy Szczęsnej z okazji 70 rocznicy urodzin.
17.00 Za + Bożenę Błońską (od Stanisława Knot z rodziną).

Piątek 1.03.2019r. – Dzień powszedni – I piątek miesiąca
7.00 Do NSPJ za chorych parafian.
17.00 Do NSPJ za Jego czcicieli i dziecko wczesnokomunijne.
19.00 Za młodzież.

Sobota 2.03.2019r. – Dzień powszedni – I sobota miesiąca
7.00 Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii.
15.00 W intencji nowożeńców: Zieziulewicz Wojciech i Zieziulewicz Dorota.
Chrzest: Górny Tymon.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO.
17.00 Za + Eugeniusza Dyrszka w 19 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.

NIEDZIELA 3.03.2019r. – 8 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za parafian.
9.00 Za ++ rodziców Stefanię i Antoniego Gajda, 3 szwagrów Kazimierza, Mieczysława i Zenona, 2 babcie i ++ z rodzin Gada i Kocaj.
11.00 zarezerwowana.
Chrzest: Bartel Jakub.
15.30 NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGALNE DO SERCA PANA JEZUSA –
NA ZAKONCZENIE ADORACJI.
16.00 Za + Józefę Rajską, męża Bronisława, córkę Grażynę, synową Martę, ++ z rodziny.

 

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.

 

Poradnia Życia Rodzinnego - należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.