Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

18 – 24 Październik 2020

 29 Niedziela Zwykła

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Misje. Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O 15.15 Nabożeństwo Różańcowe. Na mszy świętej o 16.00 udzielony zostanie sakrament chrztu świętego.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM”: „Pandemia odsiała przede wszystkim tych ludzi, którzy przychodzili do kościoła kulturowo, zwyczajowo, z rozpędu”. O budowaniu wspólnoty parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz najważniejszym wyzwaniu duszpasterskim mówi ks. Wiesław Kamiński. Ponadto: fragment autobiografii ks. Pawlukiewicza oraz rozmowa z o. Dominikiem Jurczakiem o przyjmowaniu Komunii na rękę oraz przeroście formy nad treścią.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: Wydatki w naszej parafii we wrześniu br. Ponadto: Komunikat Komisji Liturgicznej KEP oraz Koronka za prześladowanych chrześcijan.

W tygodniu

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: w poniedziałek wspomnienie dowolne św. Pawła od Krzyża, prezbitera oraz wspomnienie dowolne świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues`a, prezbiterów oraz Towarzyszy; we wtorek Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera; w czwartek Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża; w piątek wspomnienie dowolne św. Józefa Bilczewskiego, biskupa oraz wspomnienie dowolne św. Jana Kapistrana, prezbitera; w sobotę wspomnienie dowolne św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.

PRZED NAMI KOLEJNY RÓŻAŃCOWY TYDZIEŃ. Codziennie o godz. 17.00 gromadzimy się na Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.

W PONIEDZIAŁEK DZIEŃ PATRONA – po mszy św. rano i w czasie nabożeństwa różańcowego odmówimy modlitwy ku czci Świętego Józefa.

We wtorek o 16.15 Modlitwy Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W sobotę o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu; o 16.30 Nabożeństwo Różańcowe.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Inne Ogłoszenia

SPOTKANIE KOŁA MISYJNEGO 26 października po mszy św. wieczornej.

 

ŻYCZENIA METROPOLITY KATOWICKIEGO Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Szanowni Pracownicy Oświaty!
Rok 2020 wpisuje się w historię ludzkiej rodziny w dramatyczny sposób. Epidemiczne zagrożenie całkowicie zmieniło nasze życie społeczne, rodzinne i zawodowe. Jak zauważył papież Franciszek podczas szczególnego nabożeństwa celebrowanego 27 marca 2020 roku w samotności na pustym placu przed bazyliką św. Piotra: „myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”. Myśleliśmy, że mamy wszystko pod kontrolą, że nic nam nie zagraża. Czy tego chcemy, czy nie, pandemia oczyściła nas z wszechpotęgi działania i myślenia.
„W chorym świecie” musieliśmy i wciąż musimy dostosowywać całe nasze działanie, w tym nauczanie do nowej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. Nie jest to proste, więc tym większa należy się wam nasza wdzięczność. Słowa uznania kieruję do wszystkich pracowników oświaty, którzy podejmują trudne wyzwania nauczania i wychowania młodego pokolenia w tym niespokojnym czasie. Obyśmy wszyscy potrafili wykorzystać te trudne doświadczenia w celu budowania lepszego świata i przemiany ludzkich serc.
To wezwanie odnosi się szczególnie do wychowawców i nauczycieli religii, aby inspirowani duchem papieskiej encykliki „Fratelli tutti” uczyli przyjaźni społecznej, tak potrzebnej nie tylko w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego.
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!
Dziękujemy za codzienny trud przekazywania wiedzy oraz formowania oczekiwanych postaw, budowanych na wartościach wzajemnego szacunku i braterstwa.
Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na barkach nauczycieli, którzy kształcą, formują, rozwijają, ale także przygotowują młodego człowieka do dorosłego życia w społeczeństwie. Dlatego dziękujemy wam za to, że cierpliwie dzielicie się swoją wiedzą i kompetencjami, że ukazujecie piękno człowieczeństwa i otaczającego świata.
2
Jak zauważył kilka lat temu papież Franciszek podczas audiencji dla włoskiego związku nauczycieli katolickich, „nauczanie to nie tylko praca zawodowa, lecz nawiązywanie relacji, wymagające całkowitego zaangażowania”. Oby to zaangażowanie i wkład w kształtowanie przyszłych pokoleń było zawsze zauważone i docenione, zwłaszcza przez rodziców waszych podopiecznych.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia, sił i odwagi w podejmowaniu wyzwań, jakie niesie dzisiejsza szkoła i edukacja. Życzę wytrwałości, zawodowych sukcesów oraz satysfakcji z pięknej i trudnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zapewniam o pamięci i modlitwie.

 

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO DO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚW. ŁUKASZA
Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!
Święto patronalne Służby Zdrowia, które obchodzimy 18 października, w sposób oczywisty kieruje naszą myśl ku lekarzom, co jest o tyle naturalne, że Wasz patron – św. Łukasz, ewangelista, zgodnie z przekazem tradycji był z zawodu lekarzem. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że w procesie ratowania zdrowia i życia ludzkiego uczestniczy cały zespół medyczny, a więc również pielęgniarki i pielęgniarze, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci, inni pracownicy szpitali i przychodni, bez których bardzo często sami lekarze pozostawaliby bezradni. Wszyscy oni są ważni i mają swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia.
Z okazji Waszego święta wszystkim pracownikom Służby Zdrowia przesyłam szczere podziękowanie i wyrazy uznania. Zadania, których się podejmujecie, są wyjątkowe i wymagające. Każdego dnia z poświęceniem i oddaniem walczycie o cenny dar, którym jest ludzkie życie. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych nieraz okolicznościach.
Od kilku miesięcy ponosicie dodatkowy trud, związany z walką z epidemią COVID-19. Nie sposób znaleźć słów, aby wyrazić szacunek i wdzięczność za Wasze poświęcenie oraz związany z poważnym ryzykiem fizyczny i psychiczny wysiłek na rzecz chorych i cierpiących.
Życzę wiele satysfakcji z wykonywanej pracy szczególnie w tym niełatwym czasie pandemii Sars-Cov-2. Życzę życzliwości i wdzięczności pacjentów i ich rodzin, wytrwałości w walce z „niewidzialnym wrogiem” i sił w zajmowaniu się tym dobrem, którym jest każdy człowiek i jego zdrowa egzystencja.
Chrześcijańska tradycja medyczna czerpała zawsze inspirację z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i z przykładu samego Chrystusa, który „przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich” (Dz 10,38). Trwajcie zatem w wiernej służbie człowiekowi, „utulajcie” egzystencjalny „płacz ludzkości” zgodnie z wymogami sumienia i na miarę dostępnych możliwości.
2
Trudno w przestrzeni aktywności Służby Zdrowia nie wspomnieć kapelanów szpitalnych, którzy w tych niezwykle trudnych warunkach niosą chorym pocieszenie i sakramentalne wzmocnienie.
W imieniu wiernych archidiecezji katowickiej i własnym życzę wszystkim tworzącym Służbę Zdrowia wszelkiego dobra, bezpieczeństwa i wytrwałości oraz wiele radości z pełnienia tej wyjątkowej służby.
Zapewniam o pamięci w modlitwie. Przyjmijcie dar modlitwy i Mszy św., którą w niedzielę, 18 października odprawię za całą Służbę Zdrowia, za Wasze Rodziny i za Waszych podopiecznych.
Wszystkim odważnie ratującym ludzkie życie i poświęcającym się na rzecz drugiego człowieka z wiarą błogosławię.
Z wyrazami szacunku.

 

KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.
Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.
Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.
Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.
Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 3 października 2020 r.

 

 

AKT KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

 

Nauki Przedmałżeńskie:

Dni Skupienia:
Poradnia Życia Rodzinnego – należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.

INTENCJE MSZALNE

Sobota 17.10.2020r – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 Za ++ braci Bogumiła i Stanisława Gębczyńskich.
14.00 UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
16.30 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
17.00 Za + Edytę Jany na pamiątkę urodzin.

NIEDZIELA 18.10.2020r. – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Otylię Busz, męża Kazimierza, ++ z rodzin Busz, Porwoł, Knapik, Burzyńskich.
9.00 Za misjonarzy i misjonarki pracujących na wszystkich kontynentach świata (od Koła Misyjnego).
11.00 Za + syna Fabiana Nowickiego w 3 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
16.00 Chrzty: Stochniałek Pola, Kurowski Igor.

Poniedziałek 19.10.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Marię Antończyk w rocznicę śmierci, męża Stanisława, syna Czesława, rodziców, teściów, ++ z rodzin Antończyk, Haśko.
17.00 Za + Józefa Szotek, żonę Zofię, ++ z rodzin Wuwer i Wziętek. I + synową Gertrudę.

Wtorek 20.10.2020r. – Wspomnienie św. Jana Kantego
7.00 Za + Irenę Czuba (od chrześnicy Kasi Kozioł z rodziną).
17.00 W intencji Róży Różańcowej Świętej Cecylii (p. Krystyny Kałamejka).

Środa 21.10.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Ireneusza Jachymskiego (od sąsiadów z ulicy Morcinka 4 i 2).
17.00 Za + Jadwigę Tułacz w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 22.10.2020r. – Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
7.00 Za + Irenę Czuba (od siostrzenicy Magdaleny Gawron z rodziną).
17.00 Za + Janinę Witoszek w 2 rocznicę śmierci, Wilhelma Witoszek, Józefa Węgrzyn, ++ dziadków i ++ z rodzin Gwiżdż.

Piątek 23.10.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za ++ Helenę i Edwarda Gładosz, Feliksa i Aleksandrę Roman, ich dzieci: Kazimierza, Tadeusza i Genowefę i ++ z pokrewieństwa.
17.00 Za + męża Jana Marcol w 20 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Marcol, Sobański, Pyryt, Brzoza, Ziaja, + Macieja Wróbel i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 24.10.2020r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Janinę Gagat w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 NABOŻEŃTWO RÓŻAŃCOWE.
17.00 Za + Renatę Frei na pamiątkę urodzin.

NIEDZIELA 25.10.2020r. – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Do Opatrzności Bożej w intencji matki Otylii Stalmach z okazji 75 rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże.
9.00 Za + męża Waleriana Chinc w 3 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Łucję Żurawicką, ++ z rodzin Chinc, Zeljas, Kucharz, Antraczek i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za parafian.
Chrzest: Wasilewska Martyna.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
16.00 Za ++ Stanisława i Anastazję Sępek, ich dzieci Stanisławę i Janinę, Tadeusza i Annę, Jana i Stanisława, ++ z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski, Adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.