Caritas Parafialna

Okazywanie miłości i miłosierdzia to obok Eucharystii i sprawowania sakramentów świętych jedno z zadań Kościoła. To zadanie w sposób szczególny wypełniają członkowie Zespołów Charytatywnych.

W roku 1997 Parafialne Koło Charytatywne otrzymało Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia LIVER. W liście z dnia 30 kwietnia 1997 roku zaadresowanym do Koła Charytatywnego działającego przy naszej parafii, czytamy między innymi: „Rada Stowarzyszenia LIVER w Krakowie ma wielki zaszczyt poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Rady Stowarzyszenia nr 4/97 z dnia 19 lutego 1997 roku nadano Państwu tytuł Honorowego Członka Wspierającego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby LIVER w Krakowie i przyjęto w poczet honoro-wych członków wspierających Stowarzyszenia LIVER”. Decyzję powyższą Stowarzyszenie uzasad-nia w ten sposób: „Tytuł ten przyznano państwu w uznaniu dużego zaangażowania w sprawę rato-wania życia dzieciom podopiecznym Stowarzyszenia LIVER w Krakowie poprzez wielokrotne doko-nywanie wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia, dzięki którym od listopada 1996 roku do chwili obecnej uratowaliśmy życie 6-ciu ciężko chorym dzieciom (wszystkie dzieci żyją!) poprzez sfinan-sowanie dokonania przeszczepów wątroby metodą rodzinną (z żywego spokrewnionego dawcy) u polskich dzieci w szpitalu Neckera w Paryżu (…)”. Zespół Charytatywny otrzymał okolicznościowy Dyplom.
Członkowie Zespołu Charytatywnego organizowali Wieczerzę Wigilijną i Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i biednych; obecnie organizują Dzień Seniora w Tygodniu Miłosierdzia, przygotowują paczki z okazji Świąt, „poszukują” najbardziej potrzebujących; przygotowują comiesięczne spotkania dla seniorów. Parafia w miarę możliwości wspomaga rodziny biedne, wielodzietne, jak również osoby indywidualne, poprzez bony żywnościowe, bony Caritas-u, zakup przyborów szkolnych, wykupienie lekarstw, pomoc w opłatach za energię elektryczną, wodę czy gaz, itp.